Doorleren is het beste wat werkt

Overheid

Innoveren doe je met mensen die daarin geloven en voor mensen om wie het gaat!

 

Als gemeente streeft u naar een manier om tot verhoging van de capaciteit van uw bewoners te komen. Het lukt niet altijd. Om het hoogst haalbare te kunnen bereiken met alle talent wat er is in uw gemeente, zijn innovatieve methodieken een goede uitkomst die leiden tot nieuwe of verbeterde capaciteiten, goede relaties en kwaliteit van leven.

Convenant Gemeente Zaanstreek-Waterland

Wij gaan u ontzorgen

 

Transformatie doelstellingen

Het doel van deze methodieken is samen met de deelnemers te onderzoeken wat precies de individuele hulpvraag van hem of haar is, zodat passende ondersteuning of hulp ingezet kan worden. De ervaring leert dat deze methodieken helpen bij het concretiseren van de transformatie-doelstellingen.

Doelgroepen

Deze methodiek kan voor verschillende groepen aangeboden worden: inburgeraars, kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van een uitkering en jonge alleenstaande ouders.

Effect en resultaat

Het is een praktische en transparante manier van werken die de mensen de regie over hun eigen leven geeft en zich verantwoordt te voelen over hun gedrag. Ze biedt (immers een transparante manier van werken), ook houvast aan professionals om samen met mensen en eventueel andere professionals te beslissen wat er nodig is voor een deelnemer.

Wijze van deelname

Deelnemers kunnen zich zelfstandig aanmelden bij ons, of kan de aanvraag ingediend worden door een klantmanager, begeleider van de klant of via stichtingen en verenigingen in de buurt/wijk. Er vindt altijd vóór de start van workshops een intakegesprek plaats met de deelnemers. Als het gaat om een samenwerking met een gemeente of een particuliere instelling, dan zullen de afspraken tussen beide partijen in een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld worden.

Zie ook ons Taalaanbod

0 %
Gemiddelde slaginspercentage

Overheid

PARTICIPATIEVERKLARING

 

De landelijke overheid wil dat migranten of Asielzoekers die in Nederland willen vestigen eerst een participatieverklaring moeten tekenen voordat zij beginnen met hun inburgering. In deze verklaring staat dat ze de Nederlandse taal moeten leren en zich houden aan de waarden en normen die hier in ons land gelden.

Het is belangrijk dat nieuwe mensen snel beginnen met integratie en participatie programma. Hoe eerder ze beginnen met het volgen van dit traject, des te beter voor hun om de tijd te winnen die ze krijgen van ministerie om te voldoen aan de wettelijke verplichting van inburgering.

Doel

Voor u als gemeente is het doel van de tekening van deze verklaring is dat de deelnemers de Nederlandse taal zullen leren en zich houden aan de waarden en normen.

Voor de inburgeraar is het een gouden kans om straks snel te kunnen werken aan zijn/haar integratie en participatie in de gemeente waar hij/zij komt wonen.

Programma

Amronis Instituut heeft een introductieprogramma voor inburgeraars waarin informatie wordt gegeven over de volgende onderwerpen:

· Wat mag en niet mag in Nederland als je nog geen status hebt      als vluchteling?

· Wat houdt er een participatieverklaring in?

· Welke instantie zijn er in de gemeente Amsterdam die                  vluchtelingen helpen?

· Wat zijn de rechten en plichten als je later wilt blijven in                Nederland?

· Wonen en werken in Nederland

· Studeren in Nederland

group-2351896_1280
Bent u als gemeente opzoek naar een partner die dit trajet voor u gaat uitvoeren? Wij kunnen dit traject uitvoeren zowel bij ons op locatie als op de door u aangewezen locatie.
Amronis Instituut

 

DUUR

Dit introductieprogramma duurt 5 weken. De dagen en tijdstippen zullen met u besproken worden.

Extra ondersteuning

Er zijn diverse mensen die de klanten kunnen helpen met tolken tijdens de lessen

Locatie

Dit introductieprogramma wordt op onze locaties of op een van de door u aangewezen locatie verzorgt.

Aanmelding:

Je kunt de klanten aanmelden via de officiële procedure van uw gemeente.

Bent u zelf een inburgeraar of een statushouder, dan kunt u  uw gegevens invullen en inleveren bij de coördinator van de opvang waar u verblijft.

Aanbod

back-view-business-engineer-2760241

Taal en participatie

Als gemeente wilt u graag dat uw bewoners meedoen in de maatschappij. Participeren, daar draait het om. En participatie is meer dan alleen maar taal leren…

leo-rivas-wtxcaDIdOCM-unsplash

Taal en ouder-
betrokkenheid

Scholen worden tegenwoordig genoodzaakt een goede relatie te hebben met de ouders waarvan hun kinderen op school zitten. Dit doen ze omdat zij aandacht willen geven aan de kwaliteit van onderwijs en een goed imago willen uitstralen…

454707-recolor

Taal en maatschappelijke vitaliteit

Maatschappelijk Vitaal zijn betekent uit je vicieuze cirkel komen en in je kracht staan binnen de samenleving. Het is weten wie je bent en welke waarde je hebt binnen de maatschappij…

f-5.png

Taal en re-integratie

Als een medewerker te maken krijgt met een ziekte op zijn/haar werk of dreigt zijn/haar werk te verliezen, dan kan de medewerker te maken krijgen met een re-integratietraject vanuit het werk…